Medlemsregler

Medlemsregler HFS GYM (Hällefors träning AB)

 • Enbart medlemmar eller på förhand anmälda provträningar får vistas på träningsanläggningen.
 • HFS GYM förbehåller sig rätten att ändra tillgängligheten till träningsanläggningen. Detta ska informeras genom anslag på gymmet, sms eller via e-mail minst 14 (fjorton) dagar i förväg. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.
 • HFS GYM friskriver sig från allt ansvar för skada på person/utrustning/accessoarer, förlust av egendom som åsamkats medlem eller gäst. Varje medlem/gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk för sig själva eller andra kan deltaga i aktiviteter på HFS GYM. Se över din olycksfallsförsäkring.
 • Vid tecknande av medlemskap kräver HFS GYM en giltig ID handling. HFS GYM förbehåller sig rätten att fotografera medlemmens ID handling och spara fotot i HFS GYMs dataregister.
 • Alla medlemmar registreras i en databas. Vid misstanke om brott lämnas material och information till polis eller annan myndighet. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering. Medlem kan avstängas och träningskortet kan dras in vid olämpligt uppträdande som inte följer HFS GYM regler. Det kan exempelvis vara doping, stölder, överlämnat/utlånat medlem/nyckelkort till icke medlem eller annan, aggressivt/otrevligt uppträdande och/eller hot mot andra medlemmar/personer i HFS GYM, personal och funktionärer.
 • HFS GYM förbehåller sig rätten att utan meddelande av skäl omgående säga upp medlemskapet. Vid ett sådant förbehållande återbetalas normalt INTE outnyttjad medlemsavgift.
 • Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träningsanläggningen tills betalning skett.
 • Representant för HFS GYM förbehåller sig rätten att kontrollera tagg/kortnumret under medlemmens vistelse i HFS GYMs lokaler.
 • Utlånade av passerkort/tagg till person som ej är ansluten till träningsanläggningen medför en straffavgift på 1500 kronor för medlem/innehavare och debiteras innehavare av passerkortet/ taggen. Avgiften debiteras även medlem om denne utan medgivande från HFS GYM tar med sig gäster till gymmet. All träning utan medgivande eller medlemskap från/på HFS GYM polisanmäles. Till dess avgiften är betald spärras nyckelkortet.
 • Medlems/nyckelkortet är en värdehandling, varför förlust skall anmälas till HFS GYM. Nytt kort/tagg erhålls då mot en avgift på 100 kronor.
 • Till kort tillhörande pinkod är personlig och bör ej förvaras i samband med nyckelkortet/taggen eller överlämnas till annan person.
 • Medlem har till ansvar att alltid ställa tillbaka redskap/vikter/utrustning på respektive plats. Medlem har ansvar att ha god ordning och skapa en trivsam träningsmiljö. Medlemska torka av, städa upp efter sig i träningsutrymmena, omklädningsrum, toalett och dusch, samt ha gemensamt ansvar att lämna efter sig en god hygienisk och fräsch lokal. Att inte respektera ordningsregler i träningsanläggning och i omklädningsrum/hygienutrymmen kan vara skäl för avstängning.
 • HFS GYM förbehåller sig rätten att filma ingående och utgående besökare vid entrén.