Medlemsvillkor

Medlemsvillkor HFS GYM (Hällefors träning AB)

Allmänna villkor för medlemskap hos HFS GYM. Villkoren gäller från och med den 10 maj 2019

 1. Allmänt
  • Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos HFS Gym Hällefors Träning AB mellan den person (nedan benämd “medlem”) som står namngiven i medlemsavtalet och HFS GYM Hällefors Träning AB (nedan benämnt HFS GYM).
 2. Medlemmar
  • Medlemskap kan sökas av alla som
   – är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman.
   – är minst 16år vid medlemsavtalets undertecknande.
   – har ett allmänt hälsotillstånd som enligt HFS GYM:s personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.
  • Vid tecknande av medlemskap kräver HFS GYM en giltig ID handling. HFS GYM förbehåller sig rätten att fotografera medlemmens ID handling och spara fotot i HFS GYMs dataregister.
  • Ungdomar som fyllt 15år får träna i målsmanssällskap.
  • Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation och tagg.
  • Medlemmen ansvara själv för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i HFS GYM:s lokaler och åtar sig att följa HFS GYM:s alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.
  • Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.
  • Alla medlemmar registreras i en databas. Vid misstanke om brott lämnas material och information till polis eller annan myndighet. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering.
  • Medlems/nyckelkortet är en värdehandling, varför förlust skall anmälas till HFS GYM. Nytt kort/tagg erhålls då mot en avgift på 100 kronor.
  • Utlånade av tagg till person som ej är ansluten till HFS GYM kan medföra en straffavgift på 1500 kronor och debiteras medlem/innehavare av taggen. Avgiften debiteras även medlem om denne utan medgivande från HFS GYM tar med sig gäster till gymmet. All träning utan medgivande eller medlemskap på HFS GYM polisanmäles. Samt leder till avstängning 1 år.
   Om straffavgift ska betalas, spärras även nyckelkortet tills dess att avgiften är betald.
 1. HFS GYM:s ansvar
  • HFS GYM ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i HFS GYM:s lokaler beroende på omständigheter utanför HFS GYM:s kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller liknande fall.
  • HFS GYM friskriver sig från allt ansvar för skada på person/utrustning/accessoarer, förlust av egendom som åsamkats medlem. Varje medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk för sig själva eller andra kan deltaga i aktiviteter på HFS GYM. Se över din olycksfallsförsäkring.
  • HFS GYM förbehåller sig rätten att utan meddelande av skäl omgående säga upp medlemskapet. Vid ett sådant förbehållande återbetalas normalt INTE outnyttjad medlemsavgift.
  • HFS GYM förbehåller sig rätten att filma ingående och utgående besökare vid entrén, samt delar av gymmet.
 1. Avtalsförändringar
  • HFS GYM förbehåller sig rätten att ändra tillgängligheten till träningsanläggningen. Detta ska informeras genom anslag på gymmet eller via e-mail minst 14 (fjorton) dagar i förväg. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.
  • Medlemmen godtar att träningsscheman, medlemsvillkor och medlemsavgifter kan förändras över tid.
 2. Träning
  • Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från HFS GYM:s personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande.
   Medlem kan stängas av och träningskortet kan dras in vid olämpligt uppträdande som inte följer HFS GYM regler. Det kan exempelvis vara doping, stölder, överlämnat/utlånat medlem/nyckelkort till icke medlem eller annan, aggressivt/otrevligt uppträdande och/eller hot mot andra medlemmar/personer i HFS GYM, personal och funktionärer.
  • Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för HFS GYM att erbjuda tillgång till av medlemen önskad aktivitet, lokal eller redskap.
  • Medlemmen godtar att HFS GYM:s lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.
  • I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.
 3. Tillfälligt uppehåll av medlemskap
  • HFS GYM kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag.
  • Längden på ett godkänt uppehåll är minst 1 månad eller maximalt 1 år. Under uppehållet får medlemmen inte träna i HFS GYM:s lokaler.
  • Under uppehållet debiteras medlemmen inte för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet.
  • HFS GYM förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av HFS GYM anses vara tillräckligt relevanta.
 1. Avgifter och betalning
  • Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som HFS GYM tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via HFS GYM:s hemsida.
  • Medlemmen betalar månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande.
  • Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.
  • Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan HFS GYM skicka en påminnelsefaktura till medlemmen.
  • Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan HFS GYM komma att skicka skulden till inkasso.
  • Vid utebliven betalning av medlemsavgift har HFS GYM rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.
  • Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kan medlemmen komma att stängas av från träningsanläggningen tills betalning skett.
 1. Upphörande av medlemsavtal
  • Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 8.5, avslutas innan bindningstiden har utgått.
  • Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.
  • Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 1 månads varsel.
  • Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som innefattar datumet för uppsägningen, samt för efterföljande månad.
  • Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av HFS GYM, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.
 1. Barn / Minderåriga
  • Barn under 16 år får endast vistas i HFS GYM:s lokaler under uppsyn av målsman/förmyndare och på målsmans/förmyndarens ansvar.
 2. Ändring av av avtalets allmänna villkor
  • HFS GYM har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor.
   Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer HFS GYM att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i HFS GYM:s lokaler.
 1. Information och meddelanden
  • HFS GYM kommer att skicka information till medlemmen i första hand via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.
  • Medlemmen är skyldig att meddela HFS GYM om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.
 1. Personuppgifter
  • HFS GYM kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice.
  • Medlemmen samtycker till att HFS GYM och HFS GYM:s samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till HFS GYM.
 2. Tvist
  Uppstår tvist mellan medlemmen och HFS GYM skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning.
  Medlemmen och HFS GYM äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.